Om te beginnen: Wie is je vader en wie is je moeder?

Mijn naam is Shivan Shazad, ik ben in Teheran geboren. Mijn vader komt ook uit Iran en is na zijn middelbare school naar Aken gegaan om daar te studeren. Mijn moeder is Nederlands en komt uit Gulpen. Mijn ouders hebben in Teheran gewoond tot na de Iraanse Revolutie. Daarna zijn ze weer verhuisd naar Nederland. Ikzelf ben opgegroeid in Maastricht. Vandaar dat ik jullie partners uit die streek, zoals Toneelgroep Maastricht ook ken. Op mijn 20eben ik naar Amsterdam gegaan om als DJ te werken. Daar heb ik uiteindelijk een bachelor in cultuur sociologie gevolgd en vervolgens een master in film & fotografie in Leiden. Tijdens die bachelor en master heb ik verschillende vakken gevolgd op het gebied van seksualiteit, het lichaam en gender. Hierdoor ben ik vervolgens een tweede master gaan doen in Gender- en Diversiteitstudies in België. Tijdens deze master ben ik in mijn huidige functie bij Diversiteit in Bedrijf gerold, waar ik werkzaam ben sinds november 2019 als beleidsmedewerker voor de publieke sector.

    Kun je me meer vertellen over je nieuwe werkgever? Wat is het Charter Diversiteit?

Het Charter Diversiteit is een intentieverklaring waarin werkgevers zich uitspreken voor gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer. Het Nederlandse Charter Diversiteit is verbonden aan het European Platform of Diversity Charters. Op dit moment zijn er in 25 EU landen diversiteitscharters actief. In Nederland is het charter opgericht door de Stichting van de Arbeid. Sinds dit jaar is het charter onderdeel van de Sociaal Economische Raad.

Het Charter is niet alleen een intentieverklaring. Wanneer je het Charter Diversiteit ondertekent vragen wij de organisatie ook om een plan van aanpak op te stellen. Dit plan van aanpak kan dienen als kapstok voor het  eigen  diversiteitsbeleid. Een jaar na het indienen van het plan van aanpak rapporteren de  ondertekenaars op basis van een meer keuze vragenlijst hun voortgang.  Op die manier monitoren wij het diversiteitsbeleid van de organisaties die tekenen. Het plan van aanpak is een essentieel onderdeel om diversiteitsbeleid te verankeren in het brede organisatiebeleid.  Organisaties die het Charter ondertekenen kunnen rekenen op onze hulp en advies. Diversiteit in Bedrijf organiseert daarnaast onderteken- en kennisbijeenkomsten en we hebben een kennisplatform. De kennis hiervoor verzamelen we via de organisaties zelf: goede voorbeelden en actuele inzichten worden benut  om kennisdocumenten mee te schrijven over vraagstukken, zoals inclusie van  medewerkers met een migratieachtergrond of divers werven en selecteren.

    Kun je een aantal partijen noemen die bij jullie het Charter hebben getekend?

Sinds de oprichting in 2015 hebben inmiddels 225 organisaties zich aangesloten bij het Charter. In het begin tekenden de ministeries, de vier grote gemeentes, multi nationale ondernemingen en grote banken zoals ABN AMRO en de Rabobank. Ook organisaties als NS, ProRail, Nationale politie en enkele universiteiten hebben inmiddels het Charter ondertekend.

Een mooi voorbeeld van een best practiceonder onze ondertekenaars is het College Rechten van de Mens. Zij hebben een training ‘selecteren zonder vooroordelen’ ontwikkeld. Deze training geeft inzicht in de onbewuste vooroordelen die spelen tijdens verschillende stappen van een selectieproces. Ook het Ministerie van Economische Zaken en het Kunstmuseum Den Haag zijn voortvarend bezig op het gebied van diversiteit. Bij het ministerie hebben ze gekozen voor een bottom-up aanpak om tot meer diversiteit te komen. Zo hebben ze een projectgroep opgericht die bestaat uit mensen met een multi-culturele achtergrond werkzaam op verschillende afdelingen. Deze projectgroep heeft zelf een actieplan geschreven met daarin strategieën voor meer inclusieve werving & selectie, doorstroom en het behoud van medewerkers met een multiculturele achtergrond.  Het Kunstmuseum Den Haag maakt  gebruik van de Roony Rule in hun werving en selectie. Dit is positieve actie die afkomstig is uit het Amerikaanse Rugby en betekent dat er minimaal een kandidaat uit een etnische ondervertegenwoordigde groep uitgenodigd wordt bij sollicitaties voor senior en hogere posities.

Voorafgaande aan het ontwikkelen van strategieën is het belangrijk dat de organisatie echter ook nadenkt over een visie op diversiteit en over de hoofddoelstelling(en). Stel altijd de vraag: Waar wil je naartoe met het diversiteit en inclusiebeleid en waarom wil je daarheen?

    Je werkt nog niet zo lang bij Diversiteit in Bedrijf. Wat vind je leuk aan het werken bij deze organisatie?

Wij werken met een klein team waardoor de organisatiestructuur eenvoudig is en er veel verbondenheid bestaat tussen de medewerkers onderling. Daarnaast brengt het werk mij veel afwisseling. Als beleidsmedewerker ben ik  o.a. verantwoordelijk voor het verzamelen en bundelen van kennis uit de publieke sector, acquisitie, het organiseren van bijeenkomsten, maar onlangs heb ik bijvoorbeeld ook een webinar kunnen verzorgen voor het LKCA.

    Wat levert het op voor een culturele instelling wanneer zij zich aansluit bij het Charter Diversiteit?

Als theater, gezelschap of culturele instellingen wil je verandering teweeg brengen maar is het moeilijk te bepalen waar je moet beginnen. Het Charter Diversiteit kan met name een toegevoegde waarde bieden aan de P van Personeel. Dankzij onze praktische aanpak, kennis en ervaring, krijgt een instelling concrete handvaten om aan de slag te gaan met diversiteit & inclusie. We vinden dat de Code Culturele Diversiteit een goede gedragscode is, die voorziet in kaders en richtlijnen. De vraag naar concrete handvaten vloeit daar vervolgens uit voort. Wij merken dat er onder culturele organisaties dan ook vraag is naar het opstellen van een concrete plannen en strategieën op het gebied van personeel. Het Charter kan hierbij helpen. Daarnaast levert aansluiten bij het Charter Diversiteit een uitgebreid netwerk op van bedrijven en organisaties die investeren in diversiteit en inclusie. Er vindt op die manier meer kruisbestuiving plaats tussen organisaties en bedrijven uit de publieke en de private sector.

    Hoe kan een culturele instelling zich aanmelden?

Ga naar onze website www.diversiteitinbedrijf.nl daar kun jij je aanmelden. Na je aanmelding nemen wij contact met je op voor een kennismakingsgesprek. Het aansluiten bij het Charter Diversiteit is overigens geheel kosteloos. Daarnaast organiseren wij een jaarlijkse dag voor diversiteit, Diversity Day, waar organisaties zich bij kunnen aansluiten. Daarmee stimuleren we organisaties en bedrijven om activiteiten op te zetten en zo in de eigen organisaties meer bewustzijn voor het thema diversiteit & inclusie te creëren. Aanmelden hiervoor is eveneens kosteloos.